От първи юни тази година влязоха в сила новите изменения и допълнения в Наредбата

за парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), обяви Националният осигурителен институт (НОИ). Те засягат няколко аспекта, два от който са: бащинство и прекъсване на майчинство. Промените са изцяло съгласувани с последните изменения както в Кодекса на труда (КТ), така и в Кодекса за социално осигуряване (КСО). С тях се увеличават не само кръгът на правоимащите лица, но и се въвеждат нови видове отпуски и парични обезщетения. Какви са те?

Парични обещетения при прекъсване на Майчинство

Според най-новия член от КСО (чл. 50а) всяка майка (осиновителка), която реши да прекрати преждевременно своето майчинство и да се върне на работа, без да използва полагащия и се отпуск, има право да получава парично обезщетение. Това обезщетение се равнява на 50% от обезщетението, което е получавала за бременност и раждане до една годишна възраст на детето. За да получава тези средства, майката (осиновителката) трябва да отговаря на следните условия:

  • Трябва да са изминали 135 календари дни от началото на майчинство й;
  • Детето трябва да посещава държавна детско заведение;
  • Детето не трябва да се отглежда в приемно семейство;
  • Детето не трябва да се отглежда от лице, което участва в други програми за подкрепа на майчинството;
  • Детето трябва да бъде на възраст до 1 година.

Преди да бъдат внесени тези промени, майките, които се връщаха на работа и чиито деца нямаха навършена една годинка, не получаваха никаква финансова подкрепа от държавата. Парично обезщетение се полагаше само на работещи майки, чийто деца са на възраст между една и две годинки.

Парични обещетения при Бащинство

Освен майката (осиновителка) право на парично обезщетение вече има и бащата-осиновител. В този случай обаче паричното обезщетение се полага само за период от 15 календарни дни (бащинството). Изискванията са:

  • Детето трябва да бъде на възраст до 5 години;
  • За начална дата на полагане на обезщетението се счита датата на предаване на детето за осиновяване.

Допълнителна информация, както и съответните удостоверения, декларации и заявления могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на НОИ.