Полезна информация за всички, които са избрали модела на Самоосигуряване


Ако не работите на трудов или граждански договор, не сте ученик или студент, но въпреки всичко упражнявате някаква професия и получавате възнаграждение за нея, вие попадате в категорията на самоосигуряващите се лица.

Самоосигуряващи лица са лицата, които:

  1. Упражняват свободна професия и/или занаятчийска дейност
  2. Извършват търговска дейност
  3. Са земеделски стомани или тютюнопроизводители

Длъжен ли съм да се самоосигурявам?

Да, осигуряването е задължително и трябва да стартира от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност, като продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ).

Какви стъпки да предприема, за да се самоосигуря?

В седем дневен срок от старта на трудовата си дейност трябва да подадете съответната декларация по образец в ТД на НАП. В нея задължително се вписва вида на осигуряване. Задължително, без право на избор, се осигурявате за за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. По желание може да се осигурявате  за майчинство и общо заболяване. Декларация сте длъжни да подадете и до седем дни след прекъсването/прекратяването на трудовата си дейност.

Вида на осигуряването може да промените единствено между 1-31 януари в съответната календарна година.

Какви са сроковете за внасяне на осигуровките?

Трябва да внесете осигуровките си не по-късно от 25-то число на следващия месец, за който се отнасят.

Какъв трябва да бъде размерът на осигурителните вноски?

От 01.01.2017 г. минималната работна заплата нарастна от 420 на 460 лв. Редом с нея се увеличава и минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, както и за съдружниците в търговски дружества.
Вноските, които ще плащате ежемесечно, ще бъдат изчислени спрямо избрания от Вас месечен доход, чийто размер не трябва да бъде по-малък от минималния и не по-голям от максималния осигурителен доход, определен за съответната календарна година.

За 2017 г. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица:

  • при доход до 5400 лв. е 460 лв.;
  • при доход от 5400,01 до 6500 лв. е 500 лв.;
  • при доход от 6500,01 до 7500 лв. е 550 лв.;
  • при доход над 7500 лв. е 600 лв.

Пример:

Ако решите да изберете вариант – самоосигуряване върху минималания праг от 460 лева, то размерът на задължителните осигуровките, които ще плащате ежемесечно, е:

  • 63,48 лева за ДОО за фонд Пенсии (13.8%);
  • 23,00 лева за ДЗПО в УПФ (5%);
  • 36,80 лева за Здравно осигуряване.

Това прави общо 123,28 лв. на месец.

Ако по Ваше желание решите да се осигурявате и за фонд Общо заболяване и майчинство, то допълнителната сума, която ще дължите месечно, е в размер на 16,10 лева (3,5%).

Така сумата би набъбнала до 139,38 лв. на месец, като това число би се променило при следващата промяна на минималната работна заплата.

Прочетете още информация за минималната работна заплата и предложенията на синдикатите за промяната и тук.